Tundra chip collection

意外的惊喜!感谢实习单位里的一位姐姐,每个人都拿到了一套 Tundra 的芯片。当然,这些芯片基本上都是 RMA 回来的,已经不能工作了。但至少可以作为个人收藏(毕竟是我的第一份工作)。

废话少说,上照片!

151_dsc00047.jpg

从上到下依次是:
Tsi106, Tsi340, Tsi350, Tsi574, Tsi578
Tsi107, Tsi400, QSpan, Tsi576, Tsi564
Tsi108, Tsi109, 未知芯片(应该是Tsi107), Tsi107芯片基板

添加新评论